Ár Maoinitheoirí

Seo a leanas liosta dár bpríomh-mhaoinitheoirí a thacaíonn faoi láthair le seachadadh ár n-oibre agus ár n-éachtaí go sea.
An Carn Supporting Image
Foras Na Gaeilge

Bunaíodh Foras na Gaeilge, an comhlacht reachtúil a chuireann an Ghaeilge chun cinn ar fud oileán uile na hÉireann, ar an dara lá de mhí na Nollag 1999. Tá Foras na Gaeilge bródúil as a ról i dtaca le comhairle a chur ar lucht rialtais, thuaidh agus theas, agus ar chomhlachtaí poiblí agus ghrúpaí eile sna hearnálacha príobháideacha agus deonacha i ngach gnó a bhaineann leis an nGaeilge chomh maith leis na tionscadail tacaíochta a chuireann siad ar bun agus cúnamh deontais a thugann siad do ghrúpaí agus do chomhlachtaí ar fud oileán na hÉireann.

An Carn Supporting Image
Ciste Infheistíochta na Gaeilge

Tá Ciste Infheistíochta na Gaeilge freagrach as ciste nuálach a sheachadadh a chuireann maoiniú ar fáil do thionscadail chaipitil agus d’oibreacha caipitil a bhfuil géarghá leo ag grúpaí le maoiniú ó fhoinsí eile a uasmhéadú. Mar sin, imríonn sé ról ríthábhachtach i bhfás leanúnach na Gaeilge ar fud an tuaiscirt.

Aithníonn lucht rialtais agus comhlachtaí maoinithe eile i dtuaisceart na hÉireann Ciste Infheistíochta na Gaeilge mar mhaoinitheoir a bhfuil tionchar aige agus atá réamhghníomhach. Tá caidrimh oibre ar dóigh curtha ar bun acu leis na mórmhaoinitheoirí eile seo agus is minic a lorgaítear ár dtacaíocht nuair atá cinntí maoinithe le déanamh.

An Carn Supporting Image
Comhairle Ceantair Lár Uladh

Cuireann Comhairle Ceantair Lár Uladh maoiniú ar fáil do Choiste Forbartha Charn Tóchair i raon réimsí lena n-áirítear an Ghaeilge, Cultúr agus na hEalaíona.

An Carn Supporting Image
Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann

Is í Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann an ghníomhaireacht forbartha agus mhaoinithe do na healaíona i dTuaisceart Éireann.

Dáileann siad airgead poiblí agus cistí an Chrannchuir Náisiúnta le raon leathan tionscadal, imeachtaí agus tionscnamh ealaíon a fhorbairt agus a sheachadadh ar fud Thuaisceart Éireann.

An Carn Supporting Image
Ciste Oidhreachta an Chrannchuir

Is é Ciste Oidhreachta an Chrannchuir Náisiúnta an maoinitheoir is mó oidhreachta sa RA. Creideann siad go dtugann sé daoine le chéile nuair a thuigtear ár gcultúr, nuair a léirítear meas air agus nuair a chomhroinntear é, go spreagann sé mórtas pobail agus go gcuireann sé borradh faoin infheistíocht i ngeilleagair áitiúla.

An Carn Supporting Image
Conradh na Gaeilge

Is é Conradh na Gaeilge an fóram daonlathach do phobal na Gaeilge. Tá 200 craobh agus a lán ball cláraithe ar fud an domhain ag Conradh na Gaeilge, baill a oibríonn go crua le húsáid na Gaeilge a chur chun cinn ina gceantair féin. Is é príomhaidhm Chonradh na Gaeilge úsáid na Gaeilge a chur chun cinn mar an teanga chaighdeánach in Éirinn.

An Carn Supporting Image
An Roinn Pobal (RP)