Tá muid ag fostú

Fáiltíonn Coiste Forbartha Charn Tóchair roimh iarratais do na poist seo a leanas:

  1. Bainisteoir Clár agus Tionscadal

Beidh an té a cheapfar freagrach as bainistiú a dhéanamh ar chláir agus ar thionscadail atá á riar ag Coiste Forbartha Charn Tóchair.

  1. Comhordaitheoir Óige agus Riarthóir Gnólacht Imeachtaí Lasmuigh

Beidh an té a cheapfar freagrach as pleanáil agus soláthar chlár imeachtaí óige Gaeilge Charn Tóchair agus as cur i bhfeidhm plean gnó do ghnólacht imeachtaí lasmuigh.

Conradh 3 bliana atá i gceist le gach post acu, le féidearthacht go gcuirfí leis an tréimhse sin.

Tabhair do d’aire go bhfuil láninniúlacht sa Ghaeilge riachtanach do na poist lánaimseartha.

Tá gach eolas agus foirmeacha iarratais do gach post acu le fáil ach ríomhphost a chur chuig eolas@ancarn.org.

SPRIOCDHÁTA DO NA HIARRATAIS: Caithfidh na foirmeacha iarratais comhlánaithe do gach post acu a bheith faighte faoi 5.00 p.m. Dé Luain 24 Eanáir 2022